Informatiebronnen

RSA animatie Motivatie-theorie

  • In dit filmpje wordt de grondslag van de motivatietheorieën uitgebreid besproken. De centrale vraag is: werkt beloning wel of niet om meer motivatie te verkrijgen? Het blijkt dat beloning wél werkt voor simpele taken waarbij je regels moet opvolgen, maar bij taken waarbij je cognitieve vaardigheden gebruikt zoals creatief en conceptueel denken blijkt een grotere beloning juist contraproductief. Alhoewel dit filmpje grotendeels gaat over werken en economie, is het interessant om de motivatietheorie te kennen omdat het goed toepasbaar is op het thema ‘motivatie en leren’. Als je intrinsiek gemotiveerd bent leer je omdat je het zelf wilt (autonomy), om ergens goed in te worden (mastery) en om zinvol bezig te zijn(satisfaction).

Sites met tips om gemotiveerd te leren

Sites met online vragenlijsten om je motivatie te checken

  • Checklist naar je studiemotivatie, de CSM, met 33 vragen ontworpen door de Universiteit Groningen. Na het invullen worden je scores vergeleken met die van andere studenten. Je krijgt korte commentaren op acht belangrijke aspecten van jouw studiemotivatie.
  • Prestatiemotivatietest van 123-test. Sommigen werken hard van nature, anderen zien het belang van leren voor een goede toekomst. Wat motiveert jou om te presteren? Je krijgt feedback op de mate van intrinsieke of extrinsieke motivatie.

Sites met allerlei informatie over motivatie

  • De site van Young works staat o.a. het onderzoek van Kappe over ambitie- en motivatiefactoren en naar leerstijlen. Uit zijn onderzoek komt naar voren:
  • Er is een relatie tussen intelligentie en studiesucces. Intelligentere studenten presteren simpel gezegd beter. Deze relatie is echter niet zeer groot.
  • Karaktertrekken hebben juist een veel grotere invloed. Vooral de eigenschap‘conscientiousness’ is invloedrijk. Consciëntieuze mensen hebben volgens Kappe meer doorzettingsvermogen en zijn beter georganiseerd dan anderen.
  • Intrinsieke motivatie is ook van invloed op prestaties, maar correleert volgens Kappe sterk met consciëntieus zijn. Beide stimuleren dat iemand zich op een vasthoudende manier ergens goed in wordt.
  • Kappe vond opvallend genoeg geen relatie tussen leerstijlen en studieprestaties. Hij concludeert: “This casts doubt on the importance of learning styles for academic achievement, contrary to the believe of many teachers and scholars.”

Naslagwerken

  • Frederickson, B. (2009). Positivity. Houten : Spectrum.
  • Fullan, M. (2010). All Systems Go. USA: Corwin Press.
 • Korthagen, F., & Lagerwerf, B. (2008). Leren van binnenuit. Soest: Uitgeverij Nelissen.
 • Martens, R., & Boekaerts, M. (2007). Motiveren van studenten in het hoger onderwijs. Theorie en interventies. Hoger Onderwijs Reeks. Groningen: Wolters-Noordhoff
 • Onderwijsraad (2011). Naar hogere leerprestaties. Den Haag:Onderwijsraad.
 • Pink, D. (2010). Drive. Amsterdam: Business Contact.Roefs, E. (2009) Meesterschap, de docent als inspiratiebron.Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs. Zwolle: Windesheim
 • Veen, K., Zwart, R.,Meirink, J., Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van docenten: Resultaten van een NWO-PROO-reviewstudie. ICLON / Expertisecentrum Leren van Docenten. Leiden. Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op de NWO-site via www.nwo.nl/proo