Inspirerende werkvormen

Een les draait in essentie om de kennis en de vaardigheden die je wilt overdragen en delen. Om jongeren hier maximaal bij te betrekken, is het raadzaam om de didactische werkvorm hierop af te stemmen. Om met andere woorden te opteren voor een werkvorm die aanzet tot interactie en die de studenten inspireert tot leren zodat zij:

 • actief deelnemen aan de les, zodat zij alert blijven;
 • eigen input leveren, zodat de stof kan aansluiten bij hun voorkennis;
 • verschillende leerstijlen afwisselen en combineren;
 • meer succesvolle resultaten kunnen behalen;
 • onderling en met de docent intensief contact opbouwen;
 • met de lesstof bezig blijven en zich hierin verder verdiepen.

Studenten leren het meest op het moment dat ze actief met de leerstof omgaan en zelf moeten nadenken. Met activerende werkvormen kun je als docent aansluiten bij de verschillende leerstijlen. Zo kun je kiezen voor een mindmap of voor een werkvom waarbij de uitwisseling van ideeën, antwoorden en meningen over het behandelde onderwerp centraal staat.

Welke werkvorm je ook hanteert, peil voortdurend of je er de interesse van de studenten mee prikkelt. Laat steeds merken dat jij er bent om hen te helpen in hun studie. Lok vragen en reacties uit en ga daar vervolgens dieper op in. Zo achterhaal je van welke voorkennis jij als docent kunt uitgaan, waar de interesses liggen en hoe de studenten leren.

Leren is een gedragverandering die ontstaat als resultaat van opgedane ervaringen. Het gaat om de juiste vragen stellen, leervaardigheden toepassen en zodoende een levenlang kunnen leren.

Is er een relatie tussen zelfstudie, inspirerende werkvormen en studiesucces?

Uit recent onderzoek is bekend dat:

 • de motivatie van jongeren prikkelen de sleutel tot succes is;
 • de maximale studietijd van jongeren 32 uren per week bedraagt;
 • de correlatie tussen regelmatige zelfstudie en studiesucces sterk positief is;
 • jongeren meer tijd aan zelfstudie besteden in het vooruitzicht van een tentamen;
 • de correlatie tussen het aantal contacturen en de hoeveelheid zelfstudie per contactuur negatief is;
 • het studiesucces toeneemt naarmate er per instructie‑uur meer aandacht wordt besteed aan leervaardigheden.

Opvallendste conclusie hierbij is dat overeenkomstig het onderzoek van Van der Drift en Vos uit 1987 meer contacturen tot minder zelfstudie leiden.

Om de zin tot leren blijven aan te wakkeren is een gemotiveerde docent die een expert is binnen zijn vakgebied en inspirerende werkvormen toepast (zie leerpiramide) een conditio sine qua non.