Voorbereiding-feedbackmodel

elke leraar droomt niet van geïnteresseerde studenten, die uit zichzelf aanvullende informatie zoeken, kritische vragen stellen over de leerstof en er actief mee aan de slag gaan? Studenten die begeleid worden bij het ontwikkelen van leervaardigheden, raken steeds gemotiveerder en verwerven sneller en beter nieuwe kennis en vaardigheden. Ze krijgen beter grip op het onderwerp van studie, steeds meer zelfvertrouwen in hun eigen mogelijkheden en ze behalen steeds betere resultaten

Hoe bevorder ik gemotiveerd zelfstandig leren van jongeren en voorkom ik leerproblemen? Welke docentvaardigheden kan ik inzetten om het leren leren te ondersteunen?
Hoe kan ik:

  • jongeren vóór, tijdens en na de les actief aan het denken zetten over de leerstof, zowel individueel als in groepsverband?
  • jongeren leren hun leerproces meer zelf te sturen?
  • jongeren meer motivatie laten ervaren?
Door het voorbereiding feedbackmodel toe te passen kan ik:
  • activerend lesgeven, waardoor de jongeren steeds meer zelf het denkwerk verzetten.
  • leerprocesgericht lesgeven,waardoor de ze steeds meer zelfsturing ontwikkelen.
  • motiverend lesgeven door bovenstaande te verwezenlijken én door gerichte aandacht te geven aan de basisbehoeften van jongeren (competentie, autonomie en relatie), waardoor ze zich gemotiveerder voelen.
In inspirerende studiewijzers is naast de te behandelen lesstof ook aandacht voor hoe je deze lesstof eigen kunt maken. De motivatie om zelfstudieopdrachten uit te voeren wordt versterkt door activerende en motiverende zelfstudie-opdrachten te geven die:
    • relevant voor de leerdoelen zijn;

    • duidelijk geformuleerd zodat doel van de opdracht voor de student helder is;

    • aangepast aan het kennis- en vaardighedennivo van de student

    • geschikt om in de les terug te koppelen en op verder te bouwen

Voorbeeld van opzet zelfstudie voor de les, activerende werkvorm tijdens de les en zelfstudie na de les.


Het voorbereiding-feedbackmodel bestaat uit de volgende drieslag:

1.    Opdracht voorafgaand aan het contactmoment

Hierin geef je achtergrondinformatie en maak je de relatie met de praktijk duidelijk in de vorm van huiswerk met een opdracht of een vraag.

2.    Contactmoment

Je geeft hier feedback op de zelfstudie die de studenten voorafgaand aan de les hebben uitgevoerd.

3.    Vervolgopdracht.  

Met tips hoe ze de juiste aanpak kunnen hanteren.

Vóór de les

Jongeren verkennen de leerstof. Zo mogelijk al in de voorgaande les opdracht uitleggen.

 

Tijdens de les

Docent biedt basisstructuur leerstof aan en geeft gerichte feedback. Jongeren stellen vragen

Na de les

Jongeren gaan doelgericht lezen, kritisch denken en samenvatten

·         lezen + verwerken hoofdstuk uit studieboek aan de hand van duidelijk omschreven opdracht

·         bestuderen + verwerken formuleren antwoorden op gestelde vragen (stel eisen aan de antwoorden. Dat geeft richting aan de manier waarop ze studeren)

 

·         Jongeren presenteren hun antwoorden

·         Vragen staan centraal

·         Docent geeft mondelinge feedback op leerproces en legt de link met de theorie

·         De les is alleen goed te volgen als de zelfstudie van te voren is gedaan.

·         Jongeren gaan verder met de leerstof en de gerezen vragen

·         Mogelijkheid om digitaal te discussieren waarbij er wordt verwezen wordt naar bronnen/theorie

·         Leerstof diepgaand bestuderen en herhalen om duurzaam te leren

 

Gericht op orienteren op de leerstof, diverse informatiebronnen zoeken en gebuiken

Verwerven en verwerken van de leerstof met inspirerende werkvormen

Herhalen en herhalen, toepassen en reflecteren op het leerproces

 


Belangrijke afspraken hierbij zijn: 

- Iedere docent houdt zelf de aanwezigheid bij, bij minder dan 80% aanwezigheid volgt vervangende opdracht ONGEACHT de reden van afwezigheid

- Iedere docent spreekt studenten direct aan als zij onvoorbereid de les binnenkomen

- We gaan niet meer de gelezen stof herhalen in de lessen, dan blijven de studenten minder voorbereid de lessen binnenkomen

- Bij de Inleiding voorafgaand aan een periode wordt van studenten verwacht dat zij de studenthandleidingen al meenemen.


Voorbeelden studiewijzers

Bij deze studiewijzers zie je dat naast de lesstof ook wordt aagegeven hoe je dit kunt bestuderen. 

klik hier voor een E-business Hoger Onderwijs
klik hier voor een studiewijzer Voortgezet Onderwijs
Klik hier voor een studiewijzer van een University College 

 

Wat is de essentie van het voorbereiding feedbackmodel?
De hoeveelheid tijd die jongeren gemotiveerd aan hun studie besteden is de belangrijkste factor bij studiesucces. De kunst is echter om hen deze tijd ook effectief te laten benutten. Het voorbereiding feedbackmodel is een geschikt werkmodel omdat vlak vóór het contactmoment/de toets tijd wordt ingeruimd voor jongeren om zich door middel van activerende en motiverende opdrachten voor te bereiden. Tijdens het contactmoment is er feedback op de gemaakte opdrachten en antwoorden op gerezen vragen. Daarna gaan ze actief de leerstof verwerken en zich eigen maken. Tijdens dit proces is er veel aandacht voor het leren leren: het leren van leervaardigheden. De docent treedt hierbij op als coach voor de jongere en als expert op het vakgebied.

Subpagina''s (1): Flipping the classroom
ĉ
Frank Peeters,
28 jun. 2011 06:54
ĉ
Ellen Vercouteren,
6 feb. 2013 01:26
ĉ
Ellen Vercouteren,
11 feb. 2013 06:54
ĉ
Ellen Vercouteren,
18 dec. 2013 00:04
Ċ
Frank Peeters,
1 feb. 2011 07:24
ĉ
Frank Peeters,
28 jun. 2011 06:54
Comments